Skip to main content Skip to site navigation

Community Survey
Encuesta Comunitaria
Survey sa Komunidad
社区调查

Make your voice heard
¡Haga que su voz sea escuchada!
Iparinig ang inyong opinyon!
发表您的意见!

Post

If you are a youth 13-24 or parent or caregiver of a child 0-24, and you live in North Fair Oaks/Redwood City or South San Francisco, we want to hear from you! 

North Fair Oaks/Redwood City parents and caregivers/, padres y cuidadores

 North Fair Oaks/Redwood City youth/jovenes

South San Francisco parents and caregivers/ padres y cuidadores

South San Francisco youth/jovenes

Español

Si usted es un joven (13-24) o padre/cuidador de ninos de edades 0-24, y vive en North Fair Oaks/Redwood City o South San Francisco,¡queremos oir su voz! Para Español, oprima su ciudad, haga clic en ‘ok’, y elija ’Español’.

North Fair Oaks/Redwood City padres y cuidadores

 North Fair Oaks/Redwood City jovenes

South San Francisco padres y cuidadores

South San Francisco jovenes

Tagalog

Kung ikaw ay kabataan na nasa 13-24 na taong gulang o magulang o tagapag-alaga ng isang bata na nasa 0-24, at nakatira ka sa North Fair Oaks/Redwood City o South San Francisco, gusto naming makibalita sa iyo! 

Mga magulang at mga tagapag-alaga sa South San Francisco

Mga Magulang at Mga Tagapag-alaga sa SSF(South San Francisco): iparinig ang inyong opinyon!

Survey para sa Magulang/Tagapag-alaga sa Pagtutulungan ng Komunidad para sa Tagumpay ng Mga Bata (Community Collaboration for Children’s Success, CCCS)

Kabataan sa South San Francisco

Kabataan sa SSF: Iparinig ang inyong opinyon!

Survey sa Kabataan ng CCCS

中文

如您是13至24岁的青少年或是0至24岁儿童的父母或看护人,并且住在North Fair Oaks/Redwood City或South San Francisco,我们希望听取您的意见! 

 

South San Francisco父母和看护人

SSF (South San Francisco) 父母 + 看护人:发表您的意见!

儿童成功社区协作 (Community Collaboration for Children’s Success, CCCS) 父母/看护人调查

 

South San Francisco青少年

SSF青少年:发表您的意见!

CCCS青少年调查

Commands